วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2555

คำอธิบายรายวิชา

......ศึกษาฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการแก้ปัญหาในเรื่อง การอ่านและการเขียนทศนิยมสามตำแหน่ง หลัก ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก ของทศนิยมสามตำแหน่ง การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย การเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วน การเขียนทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง ในรูปเศษส่วน การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นตัวประกอบ 10, 100 ,1000 ในรูปทศนิยม การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนคละ การบวกลบคูณหารระคนของเศษส่วนและจำนวนคละ การบวก การลบ การคูณ การหาร ทศนิยมที่มีผลลัพธ์เป็นทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง การบวก ลบ คูณ หารระคนของทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณ การหารระคนของจำนวนนับ ของเศษส่วน ของทศนิยม การสร้างโจทย์ปัญหาการคูณ การหาร ระคนของทศนิยม จทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆรวมถึงโจทย์ปัญหาร้อยละ เกี่ยวกับการหากำไร ขาดทุน การลดราคา การหาราคาขาย การหาราคาทุนและดอกเบี้ย การบอกค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจำนวนเต็มหมื่น เต็มแสน และเต็มล้าน ค่าประมาณใกล้เคียงทศนิยมหนึ่งตำแหน่งและสองตำแหน่งการบวก การลบ การคูณการหารระคน ตัวประกอบจำนวนเฉพาะ และตัวประกอบเฉพาะ การหา ห.ร.ม. การหา ค.ร.น. ทิศ การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศมาตราส่วนการอ่านแผนผังการหาพื้นที่ของรุปสี่เหลี่ยม โดยใช้ความยาวของด้าน การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้สมบัติของเส้นทแยงมุมการหาความยาวรอบรูปวงกลม หรือความยาวของรอบวง การหาพื้นที่ของรูปวงกลม การคาดคะนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก การเขียนแผนผังแสดงเส้นทางการเดินทาง การเขียนแผนผังโดยสังเขป ชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติ ที่เป็นส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ (ทรงสี่เหลี่ยม มุมฉากทรงกลมทรงกระบอก กรวย ปริซึมพีระมิดสมบัติเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง การพิจารณาเส้นขนาน โดยอาศัยผลบวกของขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกับของเส้นตัด เป็น 180 องศา การประดิษฐ์ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย ปริซึม และพีระมิด จากรูปคลี่หรือรูปเรขาคณิตสองมิติ การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ การสร้างรูปสี่เหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของด้านและขนาดของมุม หรือเมื่อกำหนดความยาวของเส้นทแยงมุม การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป การเขียนสมการ สมการเชิงเส้นที่มีตัวไม่ทราบค่าตัวหนึ่ง การแก้สมการโดยใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก การคูณ หรือการหารการแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ การอ่านกราฟเส้น และแผนภูมิวงกลม รุปวงกลม การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบและกราฟเส้นการคาดคะเนเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ต่าง ๆโดยใช้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย การนำเสนอเชื่อมโยง ความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ กับศาสตร์อื่น ๆ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ ทำงานอย่างรอบคอบ มีความรับผิดชอบมีคุณธรรมที่เหมาะสม